बँकेच्या विविध ठेवीचे व्याज दर व गुंतवणूकीच्या योजना.
 
ठेवीवर व्याजदर
 
सेव्हिंग खात्यास सर्वाधिक व्याजदर दि. ०१.०३.२०१७ पासुन  – ३.०० टक्के
 
मुदत ठेवीचे व्याज दर  (०१.०३.२०१८ पासुन)..
मुदत व्याजदर
१५ दिवस ते ९० दिवस ५.५० %
९१ दिवस ते १८० दिवस ५.७५ %
१८१ दिवस ते १ वर्ष ६.५० %
१ वर्षाच्या पुढे ते २ वर्ष ७.५० %
२ वर्षाच्या पुढे ते ३ वर्ष ७.५० %
३ वर्षाच्या पुढे ते ५ वर्ष ८.०० %
जेष्ठ नागरीक व ट्रस्टच्या ठेवींना १२ महिने व त्यापुढील मुदतीसाठी अर्धा टक्का (०.५० %) जादा व्याज
 Jej
 
बँकेच्या विविध गुंतवणूकीच्या योजना
 
पुनर्गुतवणूकं ठेव योजना
रूपये १,००,०००/- चे १५ महिन्यानंतर रूपये १,०९,७७३/- मिळवा.
रूपये १,००,०००/- चे २७ महिन्यानंतर रूपये १,१८,१९८/- मिळवा.
रूपये १,००,०००/- चे ३६ महिन्यानंतर रूपये १,२४,९७२/- मिळवा.
 
मासिक मिळकत ठेव योजना (मंथली इन्कम)
ठराविक रक्कम ठराविक मुदतीसाठी गुंतविल्यास दरमहा मिळकत देणारे पैशाचे झाडच तुम्ही लावत आहात.

रूपये १,००,०००/- १५ महिने ते ३६ महिन्यांसाठी गुंतविल्यास दरमहा रू. ६२१/- मिळवा. जेष्ठ नागरीकांना रू. ६६२/-.

 
मासिक ठेव योजना (रिकरिंग)
   दरमहा रूपये २५००/- गुंतविल्यास ३६ महिन्यानंतर रूपये १,०१,१३५/- मिळवा.
      (जेष्ठ नागरिक व ट्रस्टच्या ठेवींना १२ महिने व त्यापुढील मुदतीसाठी अर्धा टक्का ज्यादा व्याज)
 
रू. १ लाखापावेतोच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण.

*** अटी व शर्ती लागू
वर
 
ठेवीं बाबत बँकेची वैशिष्टे
मुदत ठेवींना नामनिर्देशनची (वारस) सोय.
ठेवींना ठेव विम्याचे सरंक्षण तसेच ठेव विम्याचा हप्ता भरलेला आहे.
अज्ञानाच्या अगर संयुक्त नावाने खाते उघडता येते.
आपुलकीची व तत्पर प्रामाणिक सेवा.
बँकेच्या जवळच्या शाखेस भेट द्या व ठेव योजनांची माहिती घ्या.
मुख्य कार्यालय, सटाणारोड, वर्धमाननगर, मालेगांव कॅम्प , रावळगांव , संगमेश्वर , टिकळरोड.
या शाखांमध्ये सेफ डिपॉझीट लॉकर्सची सोय उपलब्ध आहे.
टिळकरोड शाखेचे कामकाज दुपारी २:३० वाजता सुरू होते.
कॅम्प शाखा खातेदारासाठी सकाळी सुरू होते. तसेच रविवारी बँक चालु असते.
मुख्य कार्यालयासह सर्व शाखांचे संपूर्ण संगणकीकरण.
दि. ०१/०४/२००२ पासुन सभासद अपघात मदत योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
वर
 
शाखा व्यवहार तक्ता
दि. ३१/०३/२०१७ अखेर
शाखांचे नांव ३१.०३.२०१५ ३१.०३.२०१६ ३१.०३.२०१७
मुख्य कार्यालय ४३०३९९३८०.४६ ४६७६५७१२८.५५ ५०५९६२०३८.५५
मालेगांव कॅम्प ४६२४९५६९२.०५ ४७५७९६०४४.५४ ५०३८१७७१५.९४
संगमेश्वर शाखा २५०४१३०८४.४७ २६१४२२८३३.५६ ३९४३७९११३.४७
जुना आग्रारोड शाख २२९२५३३५५.४८ २१४१६७८२३.६८ २३४८२७४९०.००
टिळकरोड शाखा ११४६६७२५८.१० ११३०५१०४०.८६ १२१२०७५७७.८४
सटाणारोड शाखा ३०१४६१०९८.१३ ३२११२९१७०.४८ ३५१३९९५३.२९
वर्धमानरोड शाखा १७१५७२१७९.७५ १६८५९९०६९.१७ १८७००५७२६.६१
रावळगांव शाखा ५७३५४६३१.८८ ६१३१३५४५.६४ ६२४५३१६८.५८
एकुण २०१७६१६६८०.३२ २०८३१३६५५६.५१ २२६१०५२४१४.२८
वर
 
ठेवींचा विमा

बँक आपल्या ग्राहकांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेसाठी सप्टेंबर व मार्च या सहामाही अखेर पुढील सहामहिन्यांचा विमा हप्ता   "डिपॉझीट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरटीं कॉर्पोरेशन ( DICGC)" या रिझर्व बँकेच्या संलग्न संस्थेस पाठवित असते.

अहवाल वर्षात बँकेने खालीलप्रमाणे हप्ते (प्रिमियम) पाठविले आहेत.
 

वर्ष एकूण ठेवी व इतर देणी (लाखात) विमा ह्प्त्याची रक्कम ड्राफ्ट क्रमांक रक्कम भरणा केल्याचा दिनांक
३१.०३.२०१६ २०७४७.५० ११,८२,६०८/- RTGS २०.११.२०१५
३०.०९.२०१६ २०४४८.५० ११,७०,६७७/- RTGS ३१.०३.२०१६
३1.०3.२०१७ २२८५३.९२ १३,१४,१०१/- RTGS २२.०५.२०१७
 
वर
 
© Mamco Bank, Malegaon. 2007 Developed by SW-Logic Development