सेव्हिंग खात्यास सर्वाधिक व्याजदर दि. १.१.२०१७ पासुन  – १.५० टक्के
 
मुदत ठेवीचे व्याज दर...    (२५.०४.२०१७ पासुन)
 
मुदत व्याजदर
१५ दिवस ते ९० दिवस ४.० टक्के
९१ दिवस ते १८० दिवस ६.२५ टक्के
१८१ दिवस ते १ वर्ष ६.५० टक्के
१ वर्षाच्या पुढे ते २ वर्ष ७.५० टक्के
२ वर्षाच्या पुढे ते ३ वर्ष ७.५० टक्के
३ वर्षाच्या पुढे ते ५ वर्ष ८.२५ टक्के
( जेष्ठ नागरीक व ट्रस्टच्या ठेवींना १२ महिने व त्यापुढील मुदतीसाठी अर्धा टक्का (१/२ %) जादा व्याज )
वर
 
 
 
 
 
 
© Mamco Bank, Malegaon. 2007 Developed by SW-Logic Development