सरकारी रोखे, राज्य सहकारी बैक, जिल्हा मध्यवर्ती बैक तसेच इतर शेड्युल्ड सहकारी बैका व राष्ट्रीय क्रुत बैकामध्ये एकुण रु. ८९.६७ कोटी एवढी गुंतवणुक केलेली आहे. सदर गुंतवणुकीत रु. ६.२४ कोटीने वाढ झालेली आहे.
 
गुंतवणुक प्रगती दर्शक तक्ता
आकडेवारी लाखात
वर्ष एकुण गुंतवणुक
१९६२ ०.००
१९७२ ३.६६
१९८२ ४३.२५
१९९२ ३०१.४०
२००२ ४३४४.१०
२००३ ४४२६.७७
२००४ ५०६९.३९
२००५ ४७४६.७३
२००६ ५४००.४३
२००७ ५३१२.०४
२००८ ५८०४.२६
२००९ ६६०६.८६
२०१० ७६८७.७२
२०११ ७४४१.४१
२०१२ ६७०९.४६
२०१३ ७५२८.७४
२०१४ ४३४२.९१
२०१५ ८९६७.३०
२०१६ ८०१६.७८
२०१७ ७६९६.६३
२०१८ ११५९१.७३
२०१९ १२७१९.६३
२०२० १२८३५.६६
वर
 
Mamco Bank, Malegaon. 2007 Developed by SW-Logic Development